Henk Broekman teelt zilte waddenaardappels op Texel. De aardappelen zijn worden bemest met zeewier.

Jansen Dongen BV verhandelt deze aardappels.

De landerijen aan de kust van de Waddenzee verzilten door zeespiegelstijging en bodemdaling. De invloed van het zoute water uit de Waddenzee neemt daardoor toe. Op vele plaatsen in de Waddenregio is verzilting al dreigend aanwezig. Vaak beperkt zich dit tot verhoogde zoutconcentraties in de sloten en in het grondwater, maar blijft de wortelzone nog vrij van zout.

Maar er zijn ook plekken waar de zoute kwel al in de wortelzone terecht komt en tijdens lange droge perioden wordt het steeds moeilijker om die delen van de Waddenregio zoet te houden. Deze droge perioden zullen in de nabije toekomst vaker voorkomen en langer duren

Door Het Zilt Proefbedrijf op Texel is, met ondersteuning van ondermeer het Waddenfonds, onderzoek uitgevoerd om na te gaan onder welke omstandigheden het beste omgegaan kan worden met de gebieden waar verzilting een steeds grotere rol gaat spelen. Uitgangspunt hierbij is dat de verzilting juist als een kans gezien moet worden in plaats van een bedreiging.

De grootste kans is de teelt van gewassen die beter tegen zout bestand zijn en waarbij het zout zelfs zorgt voor een verbetering van de smaak en daarmee ook een verbetering van de marktwaarde. De aanpassing van de teeltstrategie aan verziltende omstandigheden heeft in dit project geleid tot ‘de Texelse zilte Waddenaardappels’.